Svenskt Vatten, Råd och riktlinjer informationssäkerhet

På uppdrag av Svenskt Vatten har vi tagit fram Råd och riktlinjer om informationssäkerhet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett ämne som just nu är aktuellt i VA-branschen. Vatten & Miljöbyrån fick i uppdrag av Svenskt Vatten att ta fram Råd och riktlinjer om informationssäkerhet.

Syftet med publikationen var att ge konkreta råd till verksamhetsutövarna hur skyddsvärda uppgifter inom dricksvattenförsörjningen ska hanteras. I publikationen beskrivs vilken lagstiftning som omfattas, både lagkrav och det lagstöd man kan använda sig av för att sekretessbelägga skyddsvärd information. Boken beskriver hur man går tillväga för att sekretessbelägga information samt innehåller förslag på rutiner och hanteringsregler för hantering av skyddsvärd information.  

Vi hjälper även kommuner och VA-bolag, som t.ex. Sydvatten med strategier och system för informationssäkerhet. 

Tjänsteområde: Dricksvattensäkerhet