Piteå, VA-plan

Piteå, VA-plan för omvandlingsområden

Behov av en långsiktig plan för vatten och avlopp i 15 st tätortsnära omvandlingsområden i Piteå.

Piteå kommun och det kommunala VA och renhållningsbolaget PIREVA såg behovet av en långsiktig plan för vatten och avlopp i 15 st tätortsnära omvandlingsområden i Piteå.

Vatten & Miljöbyrån anlitades som extern processledare/samordnare och genomförde sammanvägd behovsbedömning och åtgärdsplanering. Olika delutredningar har genomförts, bl.a. förstudie och ekonomiska kalkyler av VA-utbyggnad i prioriterade områden (främst LTA-system), plan för kommunal VA-rådgivning, framtida tillsynsarbete och ekonomiska bedömningar avseende lokala/gemensamma lösningar. VA-planen utgör ett långsiktigt strategiskt dokument och underlag för politiska beslut.

Tjänsteområde: VA-planering