Pajala reningsverk

Pajala reningsverk

Gruvetableringen i Pajala kommun medför fler invånare och ökad belastning på ortens reningsverk.

I samband med de pågående gruvetableringarna i Pajala ökar antalet invånare i kommunen.

Den tillkommande befolkningsmängden bedöms huvudsakligen bosätta sig i centralorten, vilket ökar belastningen på ortens reningsverk och kapaciteten på reningsverket begränsar då ortens tillväxtmöjligheter.

Vatten & Miljöbyrån har utfört en fördjupad förstudie över vilka möjligheter som finns för den framtida reningen av avloppsvattnet från Pajala.

Vårt uppdrag:

  • Utreda de tekniska och miljömässiga konsekventerna av ett nytt reningsverk
  • Kostnadskalkyler för de olika alternativen
  • Förslag på utformning och placering av nytt reningsverk
  • Utreda framtida slamhantering med avseende på intern och externslam
  • Genomföra hydrauliska beräkningar av spillvattensystemet för val av optimal ledningssträckning
  • Belysa effekter av biologiskt reningssteg
  • Upprätta en tillståndsansökan för nytt reningsverk

Tjänsteområden: VA-process, Ledningsnät, Miljö och avfall