Norrbotten, regional vattenförsörjningsplan

Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbotten vill säkerställa vattenförsörjningen i länet.

Tillgång till vatten är en förutsättning för att ett område ska kunna bebos och att industriell verksamhet ska kunna bedrivas.

Den mänskliga vattenanvänd­ningen gör dock att risk finns för både förorening och miss­hushållning. För att långsiktigt säkerställa tillgången på vattenresurser för vatten­försörj­ning har Läns­styrelsen i Norr­bottens län gett Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att ta fram underlag till en regional vattenförsörjnings­plan.

Vårt uppdrag:

  • Sammanställa uppgifter om länets samtliga vattenresurser utifrån vattentäktsarkiv och insamlat material från kommuner
  • Bygga upp en GIS-databas med information om länets yt- och grundvattenresurser
  • Välja ut och i en fyrgradig skala göra prioritering över länets vattenresurser
  • Belysa viktiga vattenreesurser i Norrbottens län utifrån deras naturliga förutsättningar, geografiska lägen, uttagbara vattenmängder, påverkan av klimatförändringar och övriga hot
  • Producera överskådliga och informativa kartor
  • Ta fram rekommendationer till utarbetandet av kommunala vattenförsörjningsplaner

Tjänsteområden: VA-planering, Hydrologi och vattentäkter