Muddringar i Bottenviken

Muddringar i Bottenviken för ökat friluftsliv

Bottenvikens skärgård – de ljusa nätternas skärgård – är mycket uppskattad av båtfolket, men den är till stora delar väldigt grund.

För att öka tillgängligheten till skärgården initierade de fem nordligaste kustkommunerna ett gemensamt projekt, där Vatten & Miljöbyrån har haft uppdraget att ta fram kompletta tillståndshandlingar för muddring i åtta olika områden. Det har inneburit bland annat lokaliseringsstudier, MKB, lagligförklaringar, rådighetsfrågor, dumpningsdispenser, dispenser från strandskydd, för arbeten i Natura 2000-områden och i nationalpark samt samrådsmöten, för att slutligen mynna ut i kompletta tillståndsansökningar och vår medverkan vid förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen.

Tjänsteområde: Miljö och avfall