MTG, Strategisk VA-plan

Mariestad - Töreboda - Gullspång (MTG), Strategisk VA-plan

MTG kommunalteknik (Mariestad, Töreboda, Gullspång) driver sedan ett antal år VA-verksamheten gemensamt.

De tre kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång driver sedan ett antal år VA-verksamheten gemensamt inom ramen för MTG kommunalteknik. Det fanns ett behov av en övergripande statusbedömning samt långsiktig strategi för framtida investeringar och utökning av verksamhetsområde för vatten avlopp. Vatten & Miljöbyrån fick uppdraget att upprätta en gemensam strategisk VA-plan i nära samarbete med politiker och tjänstemän från olika förvaltningar i de tre kommunerna.

Befintligt VA-system har inventerats, kapacitetsbedömts och kostnadsbedömda åtgärder för samtliga anläggningar har tagits fram. Framtida behov, såsom reservvattenförsörjning, effektivisering av VA-verksamhet, miljökrav och planer för omvandlingsområden var viktiga inspel. Alternativa framtidsbilder och prioriterade åtgärder för att stödja en positiv samhällsutveckling och miljöskydd presenterades. Materialet utgör ett viktigt beslutsunderlag för VA-utveckling och översiktsplanering. Den strategiska VA-planen redovisades med GIS-verktyg/kartor samt i form av en omfattande slutrapport som kommunicerats med berörda förvaltningar, politiker och myndigheter. Konsekvenser för framtida VA-taxa och finansieringsbehov analyserades.

Tjänsteområde: VA-planering