Luleå Hamn, VA-ledningar

Åtgärdsplan VA-ledningar i Luleå Hamn

Utredning av status och förnyelsebehov av rörnät och reningsanläggning inom Luleå hamn.

Luleå Hamn är den nordligaste av Sveriges allmänna hamnar och består av flera delhamnar, där Uddebo oljehamn är en av dessa och har hanterat oljeprodukter sedan 50-talet.

I hamnens VA-system har det upptäckts inträngning av petroleumprodukter och Vatten & Miljöbyrån anlitades att genomföra en total översyn av hamnens befintliga ledningar, för att trygga ett långsiktigt fungerande VA-system inom oljehamnen.

Vårt uppdrag:

  • Inventering av befintliga VA-system
  • Analys TV-inspektion
  • Åtgärdsplan avloppsledningar
  • Avvattningsplan järnvägsspår
  • Hydraulisk modellering Mike Urban/Mike Flood
  • Utredning och projektering vattenledning i kulvert
  • Utredning återströmningsskydd
  • Miljövillkor buller och utsläpp av olja
  • Miljömässig hantering av släckvatten
  • Inventering och GIS

Tjänsteområden: Ledningsnät, VA-planering, Miljö och avfall