Luleå, VA-verksamhetens ekonomi

Luleå, långsiktig prognos för VA-verksamhetens ekonomi

VA-systemet i Luleå kommun står inför stora investeringar och utmaningar.

Bakgrunden till detta är i huvudsak den förväntade samhällsutveckling som planeras inom ramen för översiktsplaneringen, samt ökande behov av reinvestering och förnyelse av befintligt VA-system.

I en VA-verksamhet där förändringstakten och aktivitetsnivån avseende investeringar och utbyggnad är hög får detta mest sannolikt genomslag på VA-taxan, eftersom VA-verkets ekonomi ska vara 100 % finansierad via VA-avgifter. Vid beslut om exempelvis årlig investeringsvolym, utbyggnadsprojekt och förnyelseåtgärder i befintligt VA-system bör man således vara medveten om konsekvenserna för VA-taxan. Önskvärt är att ha en taxeprognos som spänner över flera år för att undvika drastiska förändringar år från år. Vatten & Miljöbyrån fick i uppdrag att ta fram en prognos för VA-verkets ekonomi på 10 års sikt där fokus var att analysera och föreslå VA-taxeutveckling under samma tidsperiod. Resultaten användes som diskussionsunderlag samt underlag för eventuella strategiska inriktningsbeslut.

Tjänsteområde: VA-planering