LKAB, hydrogeologisk undersökning

Nytt dagbrott vid Gruvberget, Svappavaara

Hydrogeologiska undersökningar innan start av nytt dagbrott vid Gruvberget i Svappavaara.

LKAB har öppnat ett nytt dagbrott på Gruvberget i Svappavaara. Innan verksamheten inleddes utförde Vatten & Miljöbyrån hydrogeologiska undersökningar för att bedöma hur omgivningen påverkas av det nya dagbrottet.

I den hydrogeologiska undersökningen analyserades bland annat påverkan på enskilda brunnar, sjöar och vegetation. I utredningen ingick även att prognostisera vilka vattenmängder som kommer att behöva pumpas bort för att länshålla dagbrottet på olika brytningsnivåer.

I Vatten & Miljöbyråns uppdrag rörande Gruvberget ingick följande moment:

  • Hydrogeologisk undersökning inklusive borrning och provpumpning
  • Bedömning av omgivningspåverkan
  • Teknisk sakkunnig vid huvudförhandling för miljötillstånd
  • Framtagande av underlag för dimensionering av pumpanläggning
  • Utformning och kostnadsbedömning av anläggning för grundvattenavsänkning
  • Framtagande av förslag till kontrollprogram för gruvverksamheten

Tjänstemoråden: Hydrologi och vattentäkter, Gruvmijö