Karlsborg-Kalix ledningssystem

Karlsborg-Kalix ledningssystem

Reningsverket i Karlsborg utanför Kalix är i stort behov av upprustning. Ett alternativ är att samordna reningsverksfunktionen med Kalix.

Vatten & Miljöbyran har i tidiga strategiska utredningar belyst olika alternativ till renovering av reningsverket i Karlsborg (2000 pe) utanför Kalix. Utredningarna har legat till grund för beslut om att överföra av loppsvatten in till reningsverket i Kalix, ett alternativ som är resurseffektivt och innebär en mer höggradig rening av avloppsvattnet. Efter detta har Vatten & Miljöbyrän fätt fortsatt förtroende att arbeta vidare med systemhandling och detalj projektering.

Vårt uppdrag

  • Utredning av alternativa lösningar
  • Periodisk besiktning och kapacitetsbedömning Kalix reningsverk
  • Hydraulisk utredning Kalix reningsverk
  • Utredning inläckage (tillskottsvatten) och tgärdsförslag i Karlsborgsområdet
  • Kostnadskalkyler
  • Systemhandling för ledningar och pumpstationer
  • Projektering av pumpstationer
  • Dimensionering av ny vattenledning Kalix-Karlsborg

Tjänsteområde: Ledningsnät