Gästrike Vatten, RSA

Gästrike Vatten, Risk- och sårbarhetsanalyser

Förebyggande säkerhetsarbete är grunden för en trygg vattenförsörjning.

Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som föreligger inom dricksvattenverksamheten och ett förebyggande säkerhetsarbetet är grunden för en trygg vattenförsörjning.

Det är omöjligt att uppnå en hundraprocentig säkerhet men målet är att minimera riskerna så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. I det fall riskerna inte kan reduceras ska man i alla fall vara medveten om detta och ha en plan för att minska eventuella skadeverkningar.

Vatten & Miljöbyrån har fått förtroendet att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för samtliga vattenanläggningar, totalt 18 stycken inom Gävle, Hofors, Älvkarleby samt Ockelbo. I arbetet har ingått att identifiera riskerna för respektive anläggning från vattentäkt till abonnent samt värdera riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.

Tjänsteområde: Dricksvattensäkerhet