Egenkontroll med HACCP

Egenkontroll med HACCP till flertal kommuner

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Det åligger verksamhetsutövaren att upprätta system för egenkontroll samt uppfylla de hygienkrav som ställs för dricksvattenverksamheten.

I egenkontrollen ingår även HACCP som är ett förebyggande arbetssätt ursprungligen utvecklat av NASA. HACCP är en metod att kartlägga verksamheten för att identifiera kritiska styrpunkter vid produktion och distribution av dricksvatten och därefter säkerställa kontrollen av dessa kritiska styrpunkter.

Vatten & Miljöbyrån har upprättat egenkontrollprogram samt HACCP-planer i ett stort antal kommuner, bland annat inom Bodens kommun, Lycksele kommun samt de kommuner som ingår i Gästrike Vatten.

Tjänsteområde: VA-process