Årsunda vattenverk

Årsunda vattenverk

Vattenverket i Årsunda var i behov av upprustning och förbättring.

Årsunda vattenverk är ett äldre vattenverk med behov av upprustning och förbättring.

På uppdrag av Sandviken Energi Vatten fick Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att hitta en resurseffektiv, miljö- och arbetsmiljövänlig process som skulle klara höjninga av alkalinitet, pH och hårdhet samt reduktion av bekämpningsmedelsrester.

Vattenverket skulle också kompletteras med reservvattenförsörjning för Sandviken.

Vårt uppdrag:

  • Utökning av vattentäkt
  • Upphandling av brunnsborrningsentreprenad, borrkontrollant
  • Förslag till kompletterande vattenbehandling och ledningsdragning
  • Pilotförsök vattenbehandling
  • Dimensionering av överföringsledningar till Sandviken
  • Projektering av ombyggna/utökning av vattenverk, långsamfilter med kalk och kol samt reservoar
  • Upphandling av entrperenörer
  • Byggledning och funktionsansvar

Tjänsteområden: Hydrologi och vattentäkter, VA-process, Ledningsnät