Arjeplog, spillvattenledningsnätet

Arjeplog, utredning av tillskottsvatten på spillvattenledningsnätet

Spillvattenledningsnätet i Arjeplog har problem med stora mängder tillskottsvatten i anslutning till snösmältningsperioden.

På spillvattenledningsnätet i Arjeplog förekommer stora mängder tillskottsvatten, särskilt i anslutning till snösmältningsperioden. Arjeplogs kommun arbetar därför långsiktigt med att förbättra situationen för att minska belastningen på spillvattenledningsnätet och reningsverket.

Som ett led i detta har Vatten & Miljöbyrån på uppdrag av Arjeplogs kommun genomfört en omfattande flödesmätning i Arjeplogs pumpstationer. Studien resulterade i en övergripande åtgärdsstrategi med målet att styra framtida insatser dit de bäst behövs och på så sätt vara så kostnadseffektiva som möjligt. Utredningens huvudsakliga slutsats var att två avrinningsområden, benämnda P3 och P7, har störst påverkan av tillskottsvatten och att dessa områden bör prioriteras i åtgärdsplaneringen. Som ett andra steg genomförde Vatten & Miljöbyrån en fördjupad studie inom dessa avrinningsområden som sedan utmynnade i ett konkret åtgärdsförslag för att förbättra situationen gällande tillskottsvatten.

Vårt uppdrag:             

  • Fältundersökningar, genom flödesmätning och okulär besiktning
  • Beräkningar för framtagande av nyckeltal för jämförelse
  • Förslag till kompletterande undersökningar, t.ex. filmning
  • Åtgärdsförslag

 Tjänsteområde: Ledningsnät