Älvsbyn, integrerade avfallsprojekt

Älvsbyn, integrerade avfallsprojekt

I Älvsbyn har vi fått förtroendet att arbeta med flera parallella och integrerade projekt för avfallshanteringen.

På uppdrag av Älvsbyns Energi AB har Vatten & Miljöbyrån arbetat med flera parallella och integrerade projekt för avfallshanteringen i Älvsbyn. Förutom att vi varit delaktiga i att utarbeta en renhållningsordning, upphandla avfallsentreprenör och utarbeta taxor för såväl avfall som vatten och avlopp, arbetar vi med Älvsbyns avfallsanläggningar.

Vatten & Miljöbyrån har tagit fram en totallösning för en helt ny avfallsanläggning, innefattande bland annat planering, bygglovs- och tillståndsansökningar inklusive MKB och projektering. Anläggningen omfattar en ÅVC, inert deponi, sorterings- och behandlingsytor, mellanlager, samt ytor och system för blandning och återvinning av aska och slam.

Vi har också tagit ett totalgrepp över den gamla nedlagda deponin i Korsträsk. Projektet inrymmer ett nytt recipientkontrollprogram och en plan för förbättrad sluttäckning av deponin, där återanvändning av slam och aska ingår. Integrerat i projektet ryms också dimensionering och projektering av en frystorkanläggning för slam med tillhörande efterkompostering. Vi bistår med utarbetande av de anmälningar och tillstånd som behövs för de olika verksamheterna och vid myndighetskontakter.

Tjänsteområde: Miljö och avfall