Äktaboden, leveranssäkerhet

Äktaboden, leveranssäkerhet

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och försörjer idag ca 900 000 personer i 16 kommuner i Skåne med dricksvatten.

För att säkerställa dricksvattenleveranserna har Sydvatten generellt en hög säkerhetsnivå på sina anläggningar. Som ett led i detta arbete fick Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att utreda lämpliga alternativ för att säkra råvattentillgången från sjön Bolmen vid ett bortfall av pumpstationen i Äktaboden. Syftet var att presentera lösningar som ger full redundans och som klarar att leverera 2400 l/s.

Under arbetets gång studerades en rad alternativ varav några valdes bort i ett tidigt skede på grund av tekniska och ekonomiska skäl. Utredningen utmynnade i två tydliga strategier varav den ena förordades som den i särklass bästa lösningen sett ur en rad aspekter som t.ex. driftsäkerhet, energieffektivitet, långsiktighet och beredskap för framtida ledningsförnyelse. Sydvatten arbetar nu vidare med detta alternativ som är en strategisk stor investering som ska ses i ett sekellångt perspektiv för kommande generationers dricksvattenförsörjning. Projektet har en budget på 300 miljoner kronor.

Vårt uppdrag:

  • Framtagande av förslag till möjliga lösningar
  • Jämförelse av alternativ med metoden Concept selection
  • Hydraulisk modellering
  • Kostnadsuppskattning och nuvärdesberäkning
  • Åtgärdsförslag

Tjänsteområde: Ledningsnät