VA-process

VA-process

Vatten- och avloppstekniken är en av grundpelarna för ett välfungerande samhälle. De processer som sker i vattenverken och reningsverken säkerställer att ett bra dricksvatten kan produceras och att vårt avloppsvatten renas tillräckligt innan det släpps ut i recipienterna. I ett samhälle där miljöaspekter blir allt viktigare växer också behovet av processkunskap inom biogas.

Varje år produceras nästan 1 000 miljoner kubikmeter dricksvatten i kommunala anläggningar, till närmare åtta miljoner människor. Det ställer stora krav att vattenverken håller hög kvalitet och kan leverera de mängder som krävs. Hela samhällen kan slås ut på grund av till exempel avloppspåverkat dricksvatten. Att avloppsreningsverken fungerar bra är viktigt ur både hälso- och miljöperspektiv. Totalt renas årligen ca 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten i Sverige, vilket motsvarar volymen av åtta Globen varje dag.

Vad gör vi inom området VA-process?

Vi arbetar brett med frågor som rör avlopps- och dricksvattenprocesser samt biogas. Hos oss finns en mångårig erfarenhet av såväl praktiskt som teoretiskt arbete inom området VA-process, vilket gör att vi tar fram lösningar som fungerar både i teorin och i praktiken.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Projektering, ny- och ombyggnader
 • Processoptimering
 • Kostnadsberäkningar
 • Driftstöd och drifts- och skötselinstruktioner
 • Egenkontrollprogram med HACCP
 • Utbildningar
 • Tillståndsansökningar samt MKB
 • Periodiska besiktningar
 • Kontrollprogram
 • Slamhantering
 • Biogasutredningar
 • Byggledning, kontroll
 • Besiktningar av entreprenader

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Anna Mäki
anna.maki@vmbyran.se
0920-24 17 73

Kjell Lundqvist
kjell.lundqvist@vmbyran.se
0920-24 17 84