Miljö och avfall

Miljö och avfall

Kort- och långsiktig miljöpåverkan ligger i fokus för att kommande generationer ska slippa ”ta skit” från oss. Genom utredningar, planering och olika miljöansökningar bidrar vi till att positiv miljöpåverkan ökar och att negativ miljöpåverkan minimeras.

Miljö är ett mycket brett område som omfattar många olika frågeställningar som berör de flesta av våra tjänster. Inom miljöområdet arbetar vi med så skiftande uppdrag som tillståndsärenden, biogasutredningar, muddringar, avfallsplaner och naturinventeringar.

Vad gör vi inom området Miljö och avfall?

Våra konsulter är väl förtrogna med miljöbalken och tillämpliga föreskrifter och förordningar. Vi upprättar kompletta anmälningar och tillståndsansökningar enligt miljöbalken för såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet. Det innefattar bland annat utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, tekniska beskrivningar, dispensansökningar, samrådsförfaranden och expertstöd vid förhandlingar i mark- och miljödomstolen.

Vi utför även markundersökningar, tar sedimentprover och utvärderar analysresultat och sedimentstruktur vid misstänkta förorenade mark- eller bottenområden samt utformar förslag till efterbehandlingsmetoder. Dessutom gör vi naturinventeringar i strand- och vattenmiljöer.
Lokaliseringsstudier i planer och för avfallsanläggningar, industri- och biogasetableringar, dumpningsområden mm ingår i många uppdrag.

Kort- och långsiktig miljöpåverkan utreds för såväl befintliga som planerade anläggningar och vid miljöstörande verksamheter och åtgärder och strategier för att minska negativ miljöpåverkan utreds.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Tillståndsansökningar enligt Miljöbalken
  • Miljökonsekvensbeskrivningar, miljöbedömning av planer
  • Lokaliseringsutredningar
  • Naturvärdesbedömningar
  • Mark-, sediment- och recipientundersökningar
  • Utredningar angående miljöpåverkan från nya och befintliga anläggningar
  • Renhållningsordningar inklusive föreskrifter och avfallsplaner
  • Biogasutredningar
  • Kontrollprogram
  • Lakvattenutredningar

Uppdrag

Muddringar i Bottenviken

Muddringar i Bottenviken

Bottenvikens skärgård – de ljusa nätternas skärgård – är mycket uppskattad av båtfolket, men den är till stora delar väldigt grund.

Läs mer

Kontakta oss för mer information:

Charlotta Lindberg
charlotta.lindberg@vmbyran.se
0920-24 17 77

Nils Hansson
nils.hansson@vmbyran.se
0920-23 17 95