Ledningsnät

Ledningsnät

I Sverige finns uppskattningsvis 15 900 mil kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar i Sverige (serviser ej inräknat) som behöver underhållas och förnyas. Allt kan inte göras på en gång utan det gäller att planera väl för framtiden.

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur och med vilken takt förnyelsen av ledningsnäten ska ske. Det är mycket viktigt att man har en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att "rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid". Andra viktiga frågor att hantera är hur ledningsnäten till exempel påverkas av klimatförändringar i form av ökade nederbördsmängder och snabbare avrinning.

Vad gör vi inom området Ledningsnät?

Vi har en väl sammansatt grupp som arbetar med frågor kopplat till ledningsnät. Tillsammans har vi många års erfarenhet från såväl praktiskt som teoretiskt arbete med VA-ledningsnät. Vi arbetar i alla skeden, från tidiga strategiska utredningar till projektering, besiktning och driftstöd.

Exempel på vanliga uppdrag:

 • Ledningsdimensionering
 • Utformning av ledningsnät, pumpstationer, tryckstegring, reservoarer
 • Kostnadskalkyler, investering och drift
 • Kartläggning av inläckage, tillskottsvatten
 • Åtgärdsprogram ledningsrenovering
 • Hydraulisk modellering (funktion och kapacitet, översvämningsutredningar)
 • Strategisk planering vid om och utbyggnad av VA-system
 • Utredningar omvandlingsområden
 • Projektering, kompletta förfrågningsunderlag
 • Upphandling
 • Projektledning, arbetsledning
 • Driftstöd

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Ulrika Larsson
ulrika.larsson@vmbyran.se
0920-24 17 72

Kjell Lundqvist
kjell.lundqvist@vmbyran.se
0920-24 17 84