Dricksvattensäkerhet

Dricksvattensäkerhet

Dricksvattenförsörjning räknas till den samhällsviktiga infrastrukturen tillsammans med till exempel elförsörjning, sjukvård och telekommunikationer. Elektricitet och telefoner i all ära, men försök att vara utan drickbart vatten en längre tid.

Väl fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för både att vårt samhälle ska fungera och även för att övrig livsmedelsindustri ska fungera. Kranvatten används dock inte bara som dricksvatten, utan även för hygieniska ändamål, brandsläckning och inom industriproduktion.

I Sverige är vi vana att vattenförsörjningen alltid fungerar, störningar förekommer sällan. Störningar inom vattenförsörjningen kan orsakas av kemiska eller mikrobiologiska föroreningar, översvämningar, ledningsbrott, elbortfall, sabotage etc.

För att undvika långvariga leveransavbrott som medför stora belastningar på hela samhället, krävs ett förebyggande arbete i form av beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser samt ett systematiskt säkerhetsarbete.

Vad gör vi inom området Dricksvattensäkerhet?

Vi har stor erfarenhet av säkerhet och beredskap inom kommunal vattenförsörjning. Vi arbetar på uppdrag av kommuner, kommunala VA-bolag och myndigheter. Vi har även skrivit ett antal publikationer i ämnen som beredskapsplanering, krishantering, risk- och sårbarhetsanalyser samt övningsmetodik på uppdrag av Livsmedelsverket.

Exempel på vanliga uppdrag:

  • Risk- och sårbarhetsanalyser
  • Säkerhetsgenomgångar
  • Beredskapsplanering
  • Rutiner för informationssäkerhet
  • Rutiner för skalskydd
  • Utbildning
  • Övningar

 

Uppdrag

Kontakta oss för mer information:

Robert Jönsson
robert.jonsson@vmbyran.se
0920-24 17 71

Anna Mäki
anna.maki@vmbyran.se
0920-24 17 73