Visa Aktuellt +

Viktig regnpeng ses över

Viktig regnpeng ses över

Hur ska dagvattenhanteringen finansieras i framtiden?
Den frågan analyseras nu av Vatten & Miljöbyrån i SVU-projektet Regnpengen. 

Dagvattenhanteringen i många kommuner står inför stora utmaningar. Förnyelse av befintliga ledningsnät och framtidssäkring för att klara av både klimatförändringar och en samhällsutveckling med ökad exploatering, diskuteras alltmer.

Mot bakgrund av detta är frågan om kostnadsfördelningen för dagvattenhanteringen i kommunerna en viktig men ofta komplicerad fråga att reda ut. Svenskt Vatten Utveckling har beviljat anslag till Vatten & Miljöbyrån för att göra en nulägesrapport och ta fram förslag på olika finansieringsmodeller för dagvatten. Målet är att utvecklingsprojektet ska ge stöd till kommunala VA-förvaltningar och bolag i deras arbete med dagvattentaxor.

- Det här är svåra frågor som vi tittat på ett bra tag, säger Magnus Bäckström, utredare inom VA-planering, forskning och utveckling.

- Det finns ett stort behov av att hitta en mer gemensam lösning på det här. Som det ser ut nu har kommunerna löst det på väldigt många olika sätt. 

Enligt Vattentjänstlagen ska fastighetsägare och den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, betala en avgift för allmänna dagvattentjänster.

Men i avsaknad av allmänt gällande principer och nationella riktlinjer, skapas idag en mängd varianter på dagvattenavgifter.

- Förutom att göra en nulägesbeskrivning av hur kommunerna hanterar intäkter och kostnader för dagvattenhantering idag, kommer vi att ta fram olika finansieringsmodeller och dess konsekvenser. Vi kommer att samla tips och idéer samt utarbeta ett förslag som kan ligga som stöd för samtliga kommuner, säger Magnus och fortsätter:

- Största utmaningen är att komma fram till en rättvis fördelning. Samt att föreslå en rimlig nivå på kostnadsredovisning.

 

SVU-projektet är just nu i uppstartsfasen och kommer att presenteras under 2016.
Under våren 2016 planerar även Svenskt Vatten att arrangera öppna seminarier på en rad olika platser i landet.
För mer information eller för att bidra med egna erfarenheter till projektet, kontakta projektledare Maria Eklund på Vatten & Miljöbyrån, maria.eklund@vmbyran.se.