Visa Aktuellt +

Vatten & Miljöbyrån höjer vattenkvaliteten i Bodensjön

Vatten & Miljöbyrån arbetar för en bättre vattenkvalitet i Bodensjöarna

I Boden hjälper Vatten & Miljöbyrån kommunen med att uppfylla miljökvalitetsnormerna i de stundtals övergödda Bodensjöarna.

Ett stort antal av våra svenska sjöar uppnår inte uppsatta kvalitetskrav för god vattenstatus. Och en aktuell fråga för många kommuner och myndigheter är hur dagvatten och andra typer av utsläpp påverkar dess recipienter. Nils Hansson, miljöingenjör på Vatten & Miljöbyrån i Boden, har mångårig erfarenhet av miljöarbete och jobbar i ett LOVA-projekt tillsammans med Bodens kommun där åtgärdsprogram tagits fram för Svartbyträsket, den av Bodensjöarna där störst problem förekommit. I år och nästa år fortsätter arbetet med att vidta en del av dessa åtgärder. Åtgärder såsom exempelvis anläggning av en fosfordamm och reduktionsfiske.

Samtidigt såg Boden ett behov av att utreda föroreningsutsläpp via dagvatten till Bodträsket, vilket sammanföll med Helena Marttalas, idag handläggare/utredare inom VA på Vatten & Miljöbyrån i Boden, examensarbete hösten 2015.
- Bodträsket, Bodens mest centrala sjö och en estetiskt viktig sådan, har liksom många andra problem med övergödning. Det finns även indikationer på eventuella metallutsläpp, vilket inte alls är så konstigt då trafikrelaterat dagvatten innehåller metallföroreningar, säger Helena Marttala.

En första ansats för att besvara frågan är ofta att uppskatta föroreningsbelastningen via dagvatten från det aktuella avrinningsområdet. Och då dagvattnets föroreningsinnehåll varierar i både tid och rum, är metoder i form av provtagning sällan resurseffektiva.

Syftet med Helenas examensarbete (Hydrologiska modeller för uppskattning av föroreningsbelastning från dagvatten i ett urbant avrinningsområde) har utifrån detta varit att jämföra användning och resultat från hydrologiska modeller för att uppskatta föroreningsbelastning via urbant dagvatten. Studieområdet omfattade en del av centrala Boden.
- Förenklat kan man säga att jag gjorde två datamodeller och kombinerade de båda resultaten jag fick. Jag ville få ut en medelkoncentration och total belastning som jag jämförde med resultatet från mätningen vid fyra olika regntillfällen.

Utifrån resultaten bedömdes att det föreligger en risk att Bodträskets status påverkas negativt av den urbana avrinningen. Under våren 2016 fortsatte vi arbetet tillsammans med Tekniska förvaltningen i Boden med att uppskatta belastning från hela centrala Boden och Prästholmen. Och för kommunens del är dessa projekt ett led i att sedan kunna rikta rätt insatser för att säkra en god vattenkvalitet i Bodträsket.

Har du frågor eller funderingar kring vatten- och miljöfrågor? Hör gärna av dig till någon av våra specialister:
Tel: 0920-24 17 70
E-post: info@vmbyran.se