Visa Aktuellt +

Spännande, nationella uppdrag

”Spännande, nationella uppdrag”

En handbok för att klimatsäkra dricksvattenförsörjningen. Samt ett förslag på ny lagstiftning för prioritering av dricksvattenleverans i krislägen. Det är två stora nationella uppdrag från Livsmedelverket som Vatten & Miljöbyrån kommer att jobba med de närmaste åren.

Det råder vattenbrist i Sverige idag, främst i områdena längs den svenska östkusten och på större öar som Gotland och Öland. I takt med klimatförändringar och att allt fler människor väljer att bosätta sig i områden med låga grundvattennivåer, kommer problemet att öka.

Under 2016-2018 har därför Vatten & Miljöbyrån fått i uppdrag av Livsmedelsverket att projektleda arbetet med att ta fram en Handbok för tillämpad klimatanpassning för dricksvatten.

- Den här handboken ska vända sig till kommunala företrädare och dricksvattenproducenter, och ge förslag på hur man kan arbeta praktiskt och handgripligt med klimatanpassning inom sitt verksamhetsområde, säger Robert Jönsson, vd på Vatten & Miljöbyrån.

Den allmänna dricksvattenförsörjningen som den ser ut idag, bygger på ett tekniskt, miljö- och hälsomässigt säkert system. Men då klimatet förändras kan lokala förhållanden och vattenförekomster påverkas på olika sätt. Och utifrån detta måste planeringen säkras.

- Det gäller för kommunerna - och på statlig nivå - att hantera de risker och sårbarheter som kan finnas. För att bibehålla en god kvalitet på dricksvattnet krävs mer kunskap och ett långsiktigt proaktivt arbetssätt, säger Robert Jönsson.

Från Vatten & Miljöbyråns sida handlar det alltså om att utifrån befintliga underlag skapa en arbetsmetod för jobbet att klimatsäkra dricksvattenförsörjningen på lokal nivå. Men även att skapa anpassade faktaunderlag och vid behov ta fram de verktyg, mallar och checklistor som behöver utarbetas.

Det andra uppdraget åt Livsmedelsverket, är som konsultstöd i projektet Prioritering av dricksvatten — Styrvatten, som ska genomföras under 2016-2017. Det råder idag oklarheter kring möjligheterna att göra prioriteringar mellan dricksvattenkunder i krissituationer.

Precis som med styrel, som är den första nationellt övergripande planeringsprocess som helt baseras på och genomförts enligt de principer som idag gäller för krisberedskap, är tanken att ansvariga aktörer ska få vägledning i hur en plan för nödvattenförsörjning tas fram.

- En av de frågor vi kommer att ställa är om det är tillåtet att träffa speciella avtal mellan stora enskilda kunder och dricksvattenproducenten. Med projektet vill man skapa prioriteringsmöjligheter för definierade samhällsviktiga dricksvattenanvändare, säger Robert Jönsson.