Visa Aktuellt +

Miljökvalitetsnormer ställer krav

Miljökvalitetsnormer ställer krav

Vatten & Miljöbyråns specialister hjälper Gällivare kommun att uppfylla miljökvalitetsnormerna i samband med ombyggnad av Nietsakdammen. Domen för den omdiskuterade och högt värderade dammen väntas komma efter midsommar. 

Projektet med att avveckla Nietsakdammen i Gällivare kommun inleddes redan 2012. Dammen, som byggdes på 1960-talet för att reglera vattennivån, har sedan 1996 tjänat ut sitt syfte då kommunen numer använder sig av en grundvattentäkt för sin dricksvattenförsörjning. Idag kostar driften och underhållet av Nietsakdammen kommunen stora summor och att kostnaden belastar VA-abonnenterna är dessutom oförenligt med gällande VA-lagstiftning.

Den första tanken var att man skulle riva ut dammen men istället beslutades att dammen skulle byggas om.

- Man kan säga att vi har fungerat som projektledare där vi i nära samarbete med kommunen kommit fram till ett förslag på vad man ska göra med dammen och på vilket sätt man bör genomföra det, säger Charlotta Lindberg, uppdragsledare och specialist på miljötillstånd på Vatten & Miljöbyrån.

- I många avseenden har det här varit ett positivt projekt där allt egentligen bara kunnat bli bättre. Men det har varit många diskussioner och många delar att jämka ihop. 

I och med beslutet om att ta bort dämningen och låta lågvattennivån sjunka, har mycket handlat om att hitta en kompromiss med hänsyn till miljökvalitetsnormer, kulturhistoria och husägarna i området.

Som det ser ut nu når sjön Nietsak alltså inte upp till de miljökvalitetsnormer som råder, mycket på grund av vandringshindret för fisken.

Ur ett kulturmiljöhistoriskt perspektiv är dammen dessutom en viktig konstruktion, högt värderad i länsstyrelsens kulturhistoriska damminventering. Det finns bara två liknande dammar i Norrbotten och Nietsakdammen är bäst bevarad.

- Vårt förslag möjliggör för fiskarna att ta sig fram. Och när det gäller fritidshusägarna i området har det förts många diskussioner om vad som är okej när man sänker lågvattennivån, säger Charlotta.  

Vatten & Miljöbyrån har också upprättat tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen och bistått vid domstolens huvudförhandling. Den 1 juli kommer domen och om förslaget går igenom är tanken att arbetet med att bygga om dammen ska inledas i höst.

Har du frågor eller funderingar kring vattenverksamhet och miljökvalitetsnormer? Hör gärna av dig till oss:

Tel: 0920-24 17 70
E-post: info@vmbyran.se