Visa Aktuellt +

Hur mår vattnet i Norrbotten?

Hur mår vattnet i Norrbotten?

Generellt sett mår vattnet i Norrbotten bra. Men visst finns problem även här. Vatten & Miljöbyrån har under två år kartlagt vattenläget i länet.

– Jämfört med övriga Sverige är det rätt så bra i Norrbotten. Men visst finns det problem, säger Anna Mäki, som jobbat med att ta fram den regionala vattenförsörjningsplanen för Norrbotten.

Anna Mäki pekar på Alterdalen i Piteå kommun som ett exempel på ett problemområde. Här är det fluoridhalten som är för hög.

– Ett annat exempel på problem är radon, som finns naturligt i berggrunden i vissa områden och då kan medföra ohälsosamt höga halter i grundvattentäkter anlagda i berg. Platser med järn och mangan i vattnet ställer också till det. Men det handlar oftast om naturliga orsaker, inte mänsklig påverkan av kemiska bekämpningsmedel som, exempelvis, Danmark har stora problem med, fortsätter Anna Mäki.    

Norrbottens stora ytor ger bra förutsättningar för en bra vattenförsörjning nu och i framtiden. Vatten & Miljöbyrån har tagit fram den regionala planen på uppdrag av Länsstyrelsen. Syftet har varit att garantera att vattenkvalité och god tillgång till dricksvatten är prioriterat, att inte möjligheterna för anläggande av nya vattentäkter byggs bort via befintlig verksamhet och att resurserna används på ett effektivt och klokt sätt.

Det har varit ett omfattande arbete inte minst med tanke på den mängd information som skulle hämtas in från kommunerna.

 – Det har varit intressant men omfattande. Det gällde att lyckas väga samman uppgifter från databaser och litteratur med den lokalkännedom som finns i de olika kommunerna.  Planen finns nu i kartform så att varje kommun kan lyfta in denna i sina utvecklingsplaner och sitt detaljplanearbete. 

Hur ser framtiden ut?

– Det gäller att jobba vidare med vattenskyddsområden för länets vattentäkter, då det ofta saknas idag. Det vill säga att ett område vid en vattentäkt avsätts som skyddsområde för att det inte ska förorenas av intilliggande verksamhet. Kommunerna bör även ta fram kommunala vattenförsörjningsplaner som visar hur vattenresurserna ska prioriteras lokalt.

Anna Mäki nämner också fjällkedjan som exempel på ett område där det kan bli brist på vatten. Och därmed problem.

– Abisko, exempelvis, letar sedan flera år efter en bättre vattentäkt. Men det kan bli svårt att hitta grundvatten med bra kvalité. I en förlängning kan vattenbristen leda till en begränsning av tillväxten på vissa orter i fjällområdet.

Vatten & Miljöbyrån tar på sig alla tänkbara uppdrag som rör vatten och miljö. Hör gärna av er om ni behöver hjälp eller har frågor i ämnet.