Visa Aktuellt +

Även information behöver skydd

Även information behöver skydd

Informationssäkerheten kring kommuners handlingar gällande vatten och avlopp är inte alltid 100-procentig. Sydvatten har tagit hjälp av Vatten & Miljöbyrån för att styra upp sin säkerhet.

Det hela började med att Vatten & Miljöbyrån tog fram en ny informationsvägledning till branschorganisationen Svenskt Vatten, P 106, för informationssäkerhet där Sydvatten fanns med som en av initiativtagarna tillsammans med Norrvatten i Stockholm. Andra aktörer var, bland andra, Livsmedelsverket, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt ett antal kommuner i landet som bildade en referensgrupp.

När detta var klart kom frågan hur Sydvatten skulle kunna applicera detta på sin egen verksamhet. Ett spännande projekt startades upp där Vatten & Miljöbyrån tillsammans med Sydvatten arbetade fram ett arbetssätt hur olika handlingar, internt och externt, får hanteras – och av vem.

Ann-Sofie Wikström, Vatten & Miljöbyrån, berättar:

–      Det kan vara så att en privatperson begär ut handlingar som, exempelvis, ydvatten inte vill lämna ut, av olika skäl. Åt andra hållet vill de under ordnade former kunna lämna ut känsliga dokument till de konsulter eller entreprenörer som de jobbar med, säger Ann-Sofie Wikström.

Utifrån detta perspektiv har Vatten & Miljöbyrån jobbat med rutinerna av skyddsvärd information hos Sydvatten och sedan klassat densamma efter kriterierna allmän information, som är tillgänglig för alla, klass 2 och klass 1, som är sekretessbelagd information.

–      Vill du ha ut dokument får du först teckna ett sekretessavtal med Sydvatten som förser dig med de hanteringsregler som måste följas. Det finns stora glapp i hanteringen men det är också stora variationer mellan kommunerna, fortsätter Ann-Sofie Wikström som kommer att hålla ett föredrag i ämnet under Vattenmässan i Jönköping den 13-15 maj tillsammans med Sydvattens Victor Valencia.

–      Problemet är detsamma i små som stora kommuner. Och det är viktigt att påpeka att säkerhetsaspekten inte bara gäller IT – utan om människorna som ska hantera materialet.

I projektet har även ingått intern utbildning i informationssäkerhet för samtliga medarbetare inom Sydvatten och dess byggledare, konsulter och entreprenörer. Det har också hållits ett seminarium för de 15 anslutna kommunerna och medverkande från SÄPO, Livsmedelsverket, Svenskt Vatten, Norrvatten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

     – En genomgående samsyn har varit att alla aktörerna har förstått vitsen med att hålla rätt nivå på informationssäkerheten – att allt inte ska var tillgängligt för alla, säger projektledaren Robert Jönsson, Vatten och Miljöbyrån.

     Kommande höst planerar Livsmedelsverket att anordna seminariedagar där vikten av att säkra sin information kring VA-området är i fokus. Vatten & Miljöbyrån är en av deltagarna så vill du veta mer om var och när seminarierna arrangeras eller andra detaljer, kontakta Robert Jönsson eller kolla in Vatten & Miljöbyråns hemsida.

– Är det någon kommun som är intresserad eller vill ha hjälp med informationssäkerhet så är de självklart välkomna att kontakta oss, påpekar Jönsson.